ANBI Stichting

Stichting Daendels is statutair gevestigd te: Langbroekerdijk B8, 3947 BB Overlangbroek. Het postadres is hetzelfde. E-mailadres is info@stichtingdaendels.nl (gebruik a.u.b. het contactformulier). Stichting Daendels is een Algemeen Nut Beogende Instelling en is geregistreerd onder fiscaal nummer 8115.90.331. KvK-nummer is 41214780. Bankrekening: NL44 INSI 0227507517.

Doelstelling

De statutaire doelstelling is ‘de bescherming en instandhouding van de collectie Daendels in het belang van de geschiedenis en tot dienst van de Nederlandse historische objecten; de bevordering en presentatie van wetenschappelijk onderzoek naar de Patriottentijd en de Bataafs-Franse tijd dan wel naar hun doorwerking in de huidige tijd; het steunen van andere(n) bij de instandhouding van door het bestuur aan te wijzen objecten en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.’ De collectie Daendels zoals bedoeld in de stichtingsstatuten is overgedragen aan het Rijksmuseum, dat het volle eigendom verkreeg. Het stichtingsbestuur interpreteert de doelstellingen zo, dat eveneens te bevorderen zijn de ontsluiting van bronnenmateriaal en het deskundig beheer van zowel bronnenmateriaal als materieel erfgoed.

Financiële verantwoording uit hoofde ANBI-publicatieplicht

Het jaarverslag 2023 laat zien dat uitgaven voor publicaties € 12.000 beliepen en voor stipendia € 4.000. Voor 2024 zijn uitgaven begroot van € 15.000 voor publicaties, € 5.000 voor stipendia en € 7.000 voor de Daendels Lezing 2024.

Bestuur

De stichting heeft de volgende bestuurders:

  • Prof. dr. F. Grijzenhout te Amsterdam (voorzitter)
  • Dr. E. Hagen te Amsterdam (lid)
  • J.P. Roosegaarde Bisschop M.Litt te Overlangbroek (secretaris)
  • Drs. M. Schimmelpenninck te Diepenheim (penningmeester)
  • Dr.A.P.G.Sens te Amsterdam (lid).

De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden ontvangen geen beloning maar wel vergoeding van gemaakte kosten, zoals reiskosten.

Begunstiging

Donaties en legaten zijn welkom, en zijn vrij van schenkingsrechten en fiscaal aftrekbaar. Begunstigers, en personen die begunstiging overwegen, kunnen bij het bestuur terecht voor inzage in de jaarverslagen.

Posthuum portret van Herman Willem Daendels (1762-1818). Gouverneur-generaal (1808-1810), Raden Sarief Bastaman Saleh, 1838.

Posthuum portret van Herman Willem Daendels (1762-1818). Gouverneur-generaal (1808-1810), Raden Sarief Bastaman Saleh, 1838.

Staatsgreep door generaal Daendels, 1798, anoniem, 1798

Staatsgreep door generaal Daendels, 1798, anoniem, 1798

Beleidsplan

Om de doelstellingen te bevorderen, onderneemt de stichting de volgende activiteiten:

  • Financiële ondersteuning van initiatieven van derden die het stichtingsbestuur in overeenstemming acht met de statutaire doelstellingen. Het bestuur interpreteert de doelstellingen zo dat ook de ontsluiting van bronnenmateriaal, alsook het deskundig beheer van zowel bronnenmateriaal als materieel erfgoed, te bevorderen is. Voor elk financieel jaar wordt een bestedingsplafond vastgesteld. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.
  • Een Daendels-lezing wordt in beginsel om het jaar georganiseerd. Daendels-lezingen zijn bedoeld om de belangstelling onder het grotere publiek voor de Patriottentijd en de Bataafsch-Franse tijd te bevorderen, en zo het draagvlak voor de doelstellingen van de stichting te vergroten. De stichting organiseert de lezingen zonder winstoogmerk.
  • Stipendia beschikbaar stellen aan studenten en jonge onderzoekers die een onderzoek voorbereiden waarvoor extra middelen nodig zijn.
  • Een databank bijhouden van erfgoed uit de Patriottentijd en de Bataafsch-Franse tijd in het bezit van particulieren of stichtingen dat het stichtingsbestuur van openbaar belang acht.
  • Particulieren faciliteren die vragen hebben over ontsluiting van bronnenmateriaal en over beheer van bronnenmateriaal en materieel erfgoed.

Het stichtingsbestuur toetst het beleidsplan jaarlijks, en stelt dat zo nodig bij.