Over Stichting Daendels

ANBI Stichting

Posthuum portret van Herman Willem Daendels (1762-1818) als Gouverneur-generaal van Nederlands Indië (1808-10).

Posthuum portret van Herman Willem Daendels (1762-1818). Gouverneur-generaal (1808-1810), Raden Sarief Bastaman Saleh, 1838.

Stichting Daendels is statutair gevestigd te: Langbroekerdijk B8, 3947 BB Overlangbroek. Het postadres is hetzelfde. E-mailadres is info@stichtingdaendels.nl (gebruik a.u.b. het contactformulier). Stichting Daendels is een Algemeen Nut Beogende Instelling en is geregistreerd onder fiscaal nummer 8115.90.331. KvK-nummer is 41214780. Bankrekening: NL44 INSI 0227507517.

Doelstelling

De statutaire doelstelling is ‘de bescherming en instandhouding van de collectie Daendels in het belang van de geschiedenis en tot dienst van de Nederlandse historische objecten; de bevordering en presentatie van wetenschappelijk onderzoek naar de Patriottentijd en de Bataafs-Franse tijd dan wel naar hun doorwerking in de huidige tijd; het steunen van andere(n) bij de instandhouding van door het bestuur aan te wijzen objecten en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.’ De collectie Daendels zoals bedoeld in de stichtingsstatuten is overgedragen aan het Rijksmuseum, dat het volle eigendom verkreeg. Het stichtingsbestuur interpreteert de doelstellingen zo, dat eveneens te bevorderen zijn de ontsluiting van bronnenmateriaal en het deskundig beheer van zowel bronnenmateriaal als materieel erfgoed.

Beleidsplan, activiteiten en financiële aangelegenheden

Het beleidsplan van de stichting wordt jaarlijks herijkt en vastgesteld. Het beleidsplan staat onderaan deze pagina. Het jaarverslag 2022 laat zien dat in dat jaar inkomen uit vermogen werd geboekt van € 9.669 exclusief waardeverandering effecten, terwijl er € 12.515 direct ten gunste van de doelstelling is aangewend.
Direct ten gunste van de stichtingsdoelstellingen in 2022 aangewende middelen betroffen de kosten van de Daendels Lezing 2022 met titel De boreale Bataaf: Noordelijk Indentiteitsdenken in historisch perspectief en bijdragen aan de kosten van de uitgave van de volgende studies:

 • Cees Paardekooper, Kooplieden en stadspolitiek: Regime wisselingen in Amsterdam 1740-1840.
 • Cor de Vries, Brieven uit Blijdorp: De correspondentie van Lucretia van Merken (1721-1789) en Nicolaas Simon van Winter (1718-1795).
 • Tanja Wassenberg, Jacob Blauw (1759-1829): Rebelleren voor vrijheid en vaderland.
 • Johan Joor, Door de mazen van het net: Crisis en verborgen veerkracht in Rotterdam ten tijde van het Napoleontisch continentaal systeem 1806-1813.

Bestuur

De stichting heeft de volgende bestuurders:

 • Prof. dr. F. Grijzenhout te Amsterdam (lid)
 • Dr. E. Hagen te Amsterdam (lid)
 • J.P. Roosegaarde Bisschop M.Litt te Overlangbroek (secretaris)
 • Prof. dr. N.C.F. van Sas te Utrecht (voorzitter)
 • Drs. M. Schimmelpenninck te Diepenheim (penningmeester).

De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden ontvangen geen beloning maar wel vergoeding van gemaakte kosten, zoals reiskosten.

Staatsgreep door generaal Daendels, 1798, anoniem, 1798

Staatsgreep door generaal Daendels, 1798, anoniem, 1798

Begunstiging

Donaties en legaten zijn welkom, en zijn vrij van schenkingsrechten en fiscaal aftrekbaar. Begunstigers, en personen die begunstiging overwegen, kunnen bij het bestuur terecht voor inzage in de jaarverslagen.

Beleidsplan Daendels Stichting 2016 e.v.

Gevestigd Langbroekerdijk B8, 3947 BB Langbroek

Statutaire doelstelling
Doelstelling is de bescherming en instandhouding van de collectie Daendels in het belang van de geschiedenis en tot dienst van de Nederlandse historische objecten; de bevordering en presentatie van wetenschappelijk onderzoek naar de Patriottentijd en de Bataafs-Franse tijd dan wel naar hun doorwerking in de huidige tijd; het steunen van andere(n) bij de instandhouding van door het bestuur aan te wijzen objecten en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De collectie Daendels zoals bedoeld in de stichtingsstatuten is overgedragen aan het Rijksmuseum, dat het volle eigendom verkreeg.

Activiteiten van de stichting
Om de doelstellingen te bevorderen, onderneemt de stichting de volgende activiteiten:

 • Financiële ondersteuning van initiatieven van derden die het stichtingsbestuur in overeenstemming acht met de statutaire doelstellingen. Het bestuur interpreteert de doelstellingen zo dat ook de ontsluiting van bronnenmateriaal, alsook het deskundig beheer van zowel bronnenmateriaal als materieel erfgoed, te bevorderen is. Voor elk financieel jaar wordt een bestedingsplafond vastgesteld. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.
 • Een Daendels-lezing wordt in beginsel om het jaar georganiseerd. Daendels-lezingen zijn bedoeld om de belangstelling onder het grotere publiek voor de Patriottentijd en de Bataafsch-Franse tijd te bevorderen, en zo het draagvlak voor de doelstellingen van de stichting te vergroten. De stichting organiseert de lezingen zonder winstoogmerk.
 • Een databank bijhouden van erfgoed uit de Patriottentijd en de Bataafsch-Franse tijd in het bezit van particulieren of stichtingen dat het stichtingsbestuur van openbaar belang acht.
 • Particulieren faciliteren die vragen hebben over ontsluiting van bronnenmateriaal en over beheer van bronnenmateriaal en materieel erfgoed.

Het stichtingsbestuur toetst het beleidsplan jaarlijks, en stelt dat zo nodig bij.