Over Stichting Daendels

ANBI Stichting

Posthuum portret van Herman Willem Daendels (1762-1818) als Gouverneur-generaal van Nederlands Indië (1808-10).

Posthuum portret van Herman Willem Daendels (1762-1818). Gouverneur-generaal (1808-1810), Raden Sarief Bastaman Saleh, 1838.

Stichting Daendels is statutair gevestigd te: Langbroekerdijk B8, 3947 BB Overlangbroek. Het postadres is hetzelfde. E-mailadres is info@stichtingdaendels.nl (gebruik a.u.b. het contactformulier). Stichting Daendels is een Algemeen Nut Beogende Instelling en is geregistreerd onder fiscaal nummer 8115.90.331. KvK-nummer is 41214780. Bankrekening: NL44 INSI 0227507517.

Doelstelling

De statutaire doelstelling is ‘de bescherming en instandhouding van de collectie Daendels in het belang van de geschiedenis en tot dienst van de Nederlandse historische objecten; de bevordering en presentatie van wetenschappelijk onderzoek naar de Patriottentijd en de Bataafs-Franse tijd dan wel naar hun doorwerking in de huidige tijd; het steunen van andere(n) bij de instandhouding van door het bestuur aan te wijzen objecten en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.’ De collectie Daendels zoals bedoeld in de stichtingsstatuten is overgedragen aan het Rijksmuseum, dat het volle eigendom verkreeg. Het stichtingsbestuur interpreteert de doelstellingen zo, dat eveneens te bevorderen zijn de ontsluiting van bronnenmateriaal en het deskundig beheer van zowel bronnenmateriaal als materieel erfgoed.

Beleidsplan, activiteiten en financiële aangelegenheden

Het beleidsplan van de stichting wordt jaarlijks herijkt en vastgesteld. Het beleidsplan staat onderaan deze pagina. De financiële administratie van de stichting is uit handen gegeven aan TCS Charity BV te Maarsbergen, dat ook een jaarverslag opmaakt. Het jaarverslag 2018 laat zien dat in dat jaar inkomen uit vermogen werd geboekt van € 2.301 exclusief waardeverandering effecten, terwijl er €11.128 direct ten gunste van de doelstelling is aangewend. In 2018 werd bijgedragen aan de volgende activiteiten van derden:

 • Stichting Verhalen Verbinden: Kraijenhoff keert terug, verhalen op de Stelling van Amsterdam
 • Publicatie van biografie van Pieter van Schelle van de auteur Jacques J.M.Baartmans
 • In 2018 werd de vijfde Daendels Lezing gerealiseerd. De kosten voor de lezing en van publicatie van de lezing kwamen voor rekening van de stichting. Bijwoning van de lezing was op uitnodiging.

Bestuur

De stichting heeft de volgende bestuurders:

 • Prof.dr.F.Grijzenhout te Amsterdam (lid)
 • Dr.E.Hagen te Amsterdam (lid)
 • J.P.Roosegaarde Bisschop M.Litt te Overlangbroek (secretaris)
 • Prof.dr. N.C.F. van Sas te Utrecht (voorzitter)
 • Drs. M. Schimmelpenninck te Utrecht (penningmeester).

De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden ontvangen geen beloning maar wel vergoeding van gemaakte kosten, zoals reiskosten.

Staatsgreep door generaal Daendels, 1798, anoniem, 1798

Staatsgreep door generaal Daendels, 1798, anoniem, 1798

Begunstiging

Donaties en legaten zijn welkom, en zijn vrij van schenkingsrechten en fiscaal aftrekbaar. Begunstigers, en personen die begunstiging overwegen, kunnen bij het bestuur terecht voor inzage in de jaarverslagen.

Beleidsplan Daendels Stichting 2016 e.v.

Gevestigd Langbroekerdijk B8, 3947 BB Langbroek

Statutaire doelstelling
Doelstelling is de bescherming en instandhouding van de collectie Daendels in het belang van de geschiedenis en tot dienst van de Nederlandse historische objecten; de bevordering en presentatie van wetenschappelijk onderzoek naar de Patriottentijd en de Bataafs-Franse tijd dan wel naar hun doorwerking in de huidige tijd; het steunen van andere(n) bij de instandhouding van door het bestuur aan te wijzen objecten en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De collectie Daendels zoals bedoeld in de stichtingsstatuten is overgedragen aan het Rijksmuseum, dat het volle eigendom verkreeg.

Activiteiten van de stichting
Om de doelstellingen te bevorderen, onderneemt de stichting de volgende activiteiten:

 • Financiële ondersteuning van initiatieven van derden die het stichtingsbestuur in overeenstemming acht met de statutaire doelstellingen. Het bestuur interpreteert de doelstellingen zo dat ook de ontsluiting van bronnenmateriaal, alsook het deskundig beheer van zowel bronnenmateriaal als materieel erfgoed, te bevorderen is. Voor elk financieel jaar wordt een bestedingsplafond vastgesteld. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.
 • Een Daendels-lezing wordt in beginsel om het jaar georganiseerd. Daendels-lezingen zijn bedoeld om de belangstelling onder het grotere publiek voor de Patriottentijd en de Bataafsch-Franse tijd te bevorderen, en zo het draagvlak voor de doelstellingen van de stichting te vergroten. De stichting organiseert de lezingen zonder winstoogmerk.
 • Een databank bijhouden van erfgoed uit de Patriottentijd en de Bataafsch-Franse tijd in het bezit van particulieren of stichtingen dat het stichtingsbestuur van openbaar belang acht.
 • Particulieren faciliteren die vragen hebben over ontsluiting van bronnenmateriaal en over beheer van bronnenmateriaal en materieel erfgoed.

Het stichtingsbestuur toetst het beleidsplan jaarlijks, en stelt dat zo nodig bij.

Aldus vastgesteld in bestuursvergadering op 4 maart 2019.