Bijdragen en subsidies

De stichting kan bijdragen aan de kosten van onderzoek, publicaties, tentoonstellingen en evenementen van derden, en ook aan de kosten van bescherming en instandhouding van erfgoed en ontsluiting van bronnenmateriaal. Dit alles voor zover deze bijdragen aan de statutaire doelstelling.

  • Aanvragen zijn te richten aan Stichting Daendels, Langbroekerdijk B8, 3947 BB Overlangbroek. Per email op adres:┬áinfo@stichtingdaendels.nl.
  • De aanvraag geeft aan hoe de bijdrage de doelstelling van de stichting bevordert en gaat vergezeld van een kostenraming en een dekkingsplan.
  • Bijdragen zijn eenmalig en kunnen bij wijze van voorschot worden uitgekeerd. De aanvrager neemt op zich een eindafrekening ter goedkeuring af te geven. Zes maanden na toekenning van een bijdrage verloopt de termijn waarbinnen op de toegekende bijdrage kan worden gevorderd.
  • Toekenning is op voorwaarde dat Stichting Daendels wordt vermeld als contribuant. Voor bijdragen t.b.v. publicaties worden vijf (bewijs-) exemplaren gevraagd.
  • De voorkeur hebben aanvragen voor activiteiten waaraan ook derden bijdragen.
  • Activiteiten die al zijn uitgevoerd komen niet in aanmerking voor financiering; evenmin de financiering van exploitatie- en loonkosten.
  • Het bestuur stelt jaarlijks een budget vast voor bijdragen aan derden. Afhandeling van aanvragen is op volgorde van binnenkomst.
Posthuum portret van Herman Willem Daendels (1762-1818). Gouverneur-generaal (1808-1810), Raden Sarief Bastaman Saleh, 1838

Posthuum portret van Herman Willem Daendels (1762-1818). Gouverneur-generaal (1808-1810), Raden Sarief Bastaman Saleh, 1838